Gateways for Alumni old

Home > Gateways for Alumni old

Famous Alumni of SJTU


 • Jiang Zemin
 • Wang Daohan
 • Lu Dingyi
 • Ding Guangen
 • Yan Junqi
 • Huang Yanpei
 • Shao Lizi
 • Dong Yinchu
 • Cai E
 • Qian Xuesen
 • Mao Yisheng
 • Zhang Guangdou
 • Huang Xuhua
 • Wang An
 • Wu Wenjun
 • Xu Guangxian
 • Zou Taofen
 • Li Shutong
 • Zhu Qizhan
 • Fu Lei
 • Xu Guozhang
 • Lu Yan
 • Chen Minzhang
 • Chen Zhu
 • Chen Zhongwei
 • Wang Zhenyi