Academics

Home > Academics > Faculty > Chair Professors
Chair Professors

Chair Professors of “Cheung Kong Scholars Program”

  1999:

 • Ni Jun

  2001:

 • Jin Shi

  2004:

 • Ji Xiangdong
 • Yang Chi
 • Li Jie

  2005:

 • Yang Tong
 • Wei Yan
 • Shen Jie
 • Lin Zongli
 • Chiang Hsiao-Dong
 • Huang Bingru

  2006:

 • Zhou Lin
 • Chen Fangruo
 • Lu Ping
 • Shen Hao

  2007:

 • Ye Lin
 • He Zhigang
 • Mao Li
 • Wang Jun
 • Liu Hao
 • Chen Yan

  2008:

 • Wang Yibin
 • Cao Jian
 • Dong Cheng
 • Xi Kaiyuan
 • Han-Ping David Shieh

  2009:

 • Li Bo
 • Wei Ran
 • Chen Wei
 • Tao Longbin
 • Wang Hai

  2011:

 • Hu Qing
 • Ming Guoli

  2012:

 • Qian Yongzhong
 • Sun Shaocong
 • Yang Tao

  2013, 2014:

 • Peter Vorderer
 • Li Xiaoxia
 • Yu Jun

  2015:

 • Li Jianshu